ลักษณะการแบ่งกันใช้สาย (Media access control)  
 

เนื่องจากทุกเครื่องในระบบ LAN ใช้สายสัญญาณชุดเดียวกันในการติดต่อ จึงต้องมีวิธีการที่จะแบ่งเวลาใช้สายนี้ให้ทั่วถึงกัน เพื่อไม่ให้แต่ละเครื่องต้องรอกันนานเกินไปก่อนจะรับส่งกันได้ ซึ่งมีวิธีที่ใช้กัน 2 แบบ คือ

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)  วิธีนี้ใช้ในกรณีของ Ethernet รวมถึง มาตรฐานใหม่ๆ เช่น Fast Ethernet ด้วย โดยที่ขณะใดขณะหนึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะคอยฟังว่าสายว่างหรือไม่ (Carrier Detection) ถ้าพบว่าสายว่างก็จะเริ่มส่งสัญญาณออกมา ซึ่งถ้าสายว่างจริงข้อมูลก็จะไปถึงผู้รับได้เลย แต่การเริ่มส่งสัญญาณนี้อาจเกิดขึ้นจากหลายๆ สถานีพร้อมกันได้ เพราะต่างคนต่างฟัง และเข้าใจว่าสายว่างพร้อมๆ กัน ผลก็คือสัญญาณที่ได้จะชนกันในสาย ทำให้ข้อมูลใช้ไม่ได้ ถึงตรงนี้แต่ละเครื่องก็ต้องสามารถตรวจจับการชนกันหรือ Collision Detection ได้ จากนั้นแต่ละเครื่องที่ส่งข้อมูลออกมาชนกันก็จะหยุดส่งและรอ โดยนับถอยหลังตามเวลาที่สุ่มขึ้นมา ซึ่งจะแตกต่างกันระหว่างแต่ละเครื่อง เมื่อครบเวลาที่นับของแต่ละเครื่องแล้วก็ค่อยส่งข้อมูลออกมาใหม่ ซึ่งเนื่องจากเวลาที่ใช้รอแตกต่างกัน การส่งครั้งใหม่จึงไม่มีโอกาสจะชนกันระหว่างคู่เดิมอีก

Token-Passing   วิธีนี้ใช้หลักที่ว่าในขณะดีขณะหนึ่งจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวใน LAN ที่มีสิทธิในการส่งข้อมูลโดยมีรหัสที่เรียกว่า Token เก็บไว้ เมื่อส่งข้อมูลออกไปเสร็จแล้วก็จะส่งรหัส Token นี้ออกไปให้เครื่องอื่นๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าเครื่องไหนเมื่อได้รับรหัสแล้วยังไม่ต้องการส่งข้อมูลก็จะส่งรหัส Token นี้ต่อไปเลย แต่ถ้าเครื่องนั้นๆ ต้องการส่งข้อมูล ก็ให้ส่งข้อมูลออกมาก่อน เสร็จแล้วจึงค่อยส่งรหัส Token ต่อไปให้เครื่องอื่นตามลำดับ ด้วยวิธีนี้ ทุกเครื่องจะได้รับสิทธิ์ในการส่งข้อมูล (โดยมีรหัส Token ส่งมาถึง) 1 ครั้งภายใน 1 รองการทำงานหรือ 1 ห้วงเวลาที่กำหนด ทำให้สามารถจำกัดเวลาได้ว่างจะสามารถส่งข้อมูลออกไปภายในเวลาไม่เกินกี่ millisecond แต่กระบวนการทำงาของการจัดสรร Token นี้จะมีความซับซ้อนกว่าแบบ CSMA/CD มาก (เช่นต้องจัดการหาว่าใครจะเป็นคนออก Token ใหม่ หากของเดิมสูญหายด้วย) จึงมีใช้กันในเครือข่ายบางแบบเท่านั้น รวมทั้งแบบ Token-Ring

 
ไปบนสุด