หน้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้า

สายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในรูปของกระแสไฟฟ้า  สายไฟฟ้าทำด้วยลวงตัวนำ ซึ่งเป็นโลหะ มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นยางหรือ พีวีซี หรือฉาบด้วยน้ำยาเคมี เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว สายไฟที่ฉาบด้วยน้ำยาเคมีส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์ ไดนาโม หม้อแปลง แต่สายไฟส่วนใหญ่จะทำด้วยลวดทองแดงหุ้มด้วย พีวีซี ซึ่งมีหลายชนิดแตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดเช่น


  ฟิวส์ก้ามปูนิยมช้ติดตามแผงควบคุมคุมไฟนอาคารหญ่ หรือ โรงงานและโรงเรียน

  ฟิวส์หลอดแก้วนิยมช้นวงจรไฟฟ้า

  ฟิวส์แบบบมีดช้ตามเสาไฟฟ้า

  ฟิวส์มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะใช้แตกต่างกันดังนี้ ฟิวส์ที่ใช้ตามบ้านเรือนมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม คือขนาด 5  8  10  16  32  แอมแปร์ ฟิวส์ขนาด 5 แอมแปร์หมายถึง ฟิวส์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ไม่เกิน 5 แอมแปร์ ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลเกิน จะทำให้ฟิวส์หลอดละลาย การเลือกใช้ขนาดของฟิวส์ต้องทำให้เหมาะสม ทำได้โดยการคิดคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยใช้สูตร P=IV

  สะพานไฟ หรือ คัตเอาท์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิด เปิดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร ซึ่งเปรียบเสมือนสวิตช์ขนาดใหญ่ของบ้าน เราสามารถใช้สะพานไฟควบคุมวงจรไฟฟ้าในแต่ละส่วนของบ้านได้ โดยต่อแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้าได้ดังนี้

  สายไฟที่ต่อมาจากมาตรไฟฟ้าจะมีสะพานไฟขนาดใหญ่เป็นตัวเชื่อมโยงกับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน และจะมีสะพานไฟขนดรองลงมาเชื่อมโยงแยกเอากระแสไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนต่างๆของบ้าน


   ส่วนประกอบของสพานไฟ

  สะพานไฟมีหลายขนาดโดยกำหนดเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านได้สูงสุด เช่น 10 30 60 แอมแปร์ เช่น สะพานไฟขนาด 10 แอมแปร์ หมายความว่า สะพานไฟนี้ สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากสุด 10 แอมแปร์ ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากกว่า 10 แอมแปร์ ฟิวส์ในสะพานไฟจะหลอดละลายขาด ทำให้ไฟดับ

  สวิตช์ คือ อุปกรณ์ที่ใช่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าเฉพาะส่วนตามที่ต้องการ โดยต่ออนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ควรใช้สวิตช์อันเดียวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆเครื่องทำงานพร้อมกัน เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์มาก ทำให้เกิดความร้อนสูง บริเวณจุดสัมผัสของแผ่นโลหะในสวิตช์ไหม้ และไม่ควรใช้สวิตช์ธรรมดาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาก เช่น มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ ควรใช้ฟิวส์อัตโนมัติหรือ หรือสะพานไฟ เนื่องจากสามารถทนกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สูงกว่าสวิตช์

  เต้ารับและเต้าเสียบ เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น กาต้มน้ำไฟฟ้า พัดลม จะมีสายไฟาติดมากับเครื่องใช้เหล่านี้ด้วย และที่ปลายสายไฟจะมีเต้ารับหรือเต้าเสียบตัวผู้ เมื่อนำมาเสียบกับเต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย แล้วจะทำให้กระแสไฟฟ้า ไหลเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร ภายในบ้านควรจะติดเต้ารับไว้ในที่ต่างๆ หลายจุดเพื่อสะดวกในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า


   เต้าเสียบ

  เต้ารับ

  ไม่ควรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเข้ากับเต้าเสียบอันเดียว เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายไฟ และเต้ารับมากเกินไฟ ทำให้เกิดความร้อนสูงในสายไฟ และเตค้ารับ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟใหม้