โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

(จบโครงการแล้ว) 

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 
 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมของรางวัลมากมาย

holland_new.gif เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึง 30 กันยายน 51 holland_new.gif
ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551

 • อ่านแบบสรุป
 • คำถาม ข้อสงสัยยอดฮิต
 • รายละเอียดโครงการ
 • รายชื่อและผลงาน ประเภททีม (รายชื่อและประเภทโรงเรียน)| ประเภทบุคคล
 • ผลการตัดสิน ประเภททีม | ประเภทบุคคล
 • แนวทางแก้ไขผลงาน
 • เว็บเพจรวมผลงานประเภททีม
 • สมัครเข้าร่วมการประกวด
  - สมัครเข้าร่วมประกวด ประเภททีม ทีมละ 4 คน ทุกทีมต้องมีครูเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา และจะมีนักเรียนหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีต้องมีนักเรียนไม่เกินทีมละ 3 คน สมาชิกในทีมทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ครูและนักเรียนจะเป็นสมาชิกหลายทีมก็ได้ แต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานกี่ทีมก็ได้ แต่ละทีมจะส่งกี่ชิ้นงานก็ได้
  จัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสร้างเว็บอะไรก็ได้ เช่น Kompozer, Frontpage , Dreamweaver, Namo Webeditor ฯลฯ
  ลองดู ตัวอย่างผลงาน

  - สมัครเข้าร่วมประกวด ประเภทบุคคล ผู้จัดทำผลงานต้องเป็นครูเท่านั้น ครู 1 ท่านจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ โดยสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ thaigoodview.com กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และสามารถจัดทำได้ทันที แก้ไขได้ตลอดเวลา เมื่อสร้างเนื้อหาแล้วให้ทำการแจ้งส่งผลงาน ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  (แต่ละสื่อจะมี Address เป็นของตนเอง โปรดจำ URL ของงานที่ท่านสร้าง เพื่อที่ท่านจะได้เรียกมาปรับปรุงแก้ไขได้ทันที) เช่น

  ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือได้จาก วิธีสร้างสื่อออนไลน์
  จัดทำในรูปแบบสื่อออนไลน์หน้าเดียว ผ่านเว็บไซต์ thaigoodview.com เช่น ตัวอย่าง

 • ระยะเวลาการประกวด
  - รับสมัครประเภททีม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2551 (ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551)
  - รับสมัครประเภทบุคล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 (ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551)
  - ประเภททีมส่งผลงานครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
  - ประเภทบุคคลแจ้งส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551-31ธันวาคม 2551
  - ประเภททีมปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม และส่งผลงานครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  - คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2552
  - ประกาศผลงานและมอบรางวัล ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
  - ส่งรางวัลพร้อมวุฒิบัตร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
 • การส่งผลงานเข้าประกวด
  -
  ประเภททีม
    ส่งผลงานครั้งแรก
         บันทึกข้อมูลประมาณ 10-15 เพจ ลง CD พร้อมแนบเอกสารใบสมัครประเภททีม และใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา 
         ส่งมาที่ 
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    ส่งผลงานครั้งสุดท้าย
         บันทึกข้อมูลทั้งหมดลง CD พร้อมแนบเอกสารใบรับรองการใช้งาน ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ ส่งมาที่
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  - ประเภทบุคคล
     เมื่อจัดทำสื่อออนไลน์หน้าเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งส่งรายละเอียดผลงานของท่าน ที่นี่ โดยท่านยังคงสามารถแก้ไขผลงานของท่านได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 • ตรวจสอบผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  - ประเภททีม (ตรวจสอบจุดบกพร่อง เพื่อเตรียมส่งผลงานครั้งสุดท้าย)
  - ประเภทบุคคล (การแก้ไขต่างๆ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2251จะไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน )
 • รางวัลเกียรติยศ

      1 ประเภททีม
         - รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
           (1) โรงเรียนทั่วไป
                 - ชนะเลิศประเภททีม
                   สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                       Pg Undo Pro Soft จำนวน 5 Licenses จาก R@D
                   สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(จาก สสส.), IPOD NANO 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      ข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนทั่วไปที่จะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม นอกจากจะได้คะแนนสูงสุด
                               จากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่า (ส่งมาพร้อมกับส่งผลงาน
                               ครั้งที่ 2 หลังจากปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
                            (1.1) โรงเรียนได้ใช้ Software ในการป้องกันภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์
                                    ของโรงเรียนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ซอฟต์แวร์ | คู่มือ | ใบรับรองการใช้งาน
                            (1.2) โรงเรียนต้องนำกิจกรรมในหลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย มาใช้กับ
                                    นักเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หลักสูตรเสริมทักษะฯ | ใบรับรองการใช้งาน 
                - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท
                - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
                - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
                - และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

          (2) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด) และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
               - ชนะเลิศประเภททีม
                 สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                     Pg Undo Pro Soft จำนวน 5 Licenses จาก R@D
                 สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(จาก สสส.), IPOD NANO 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
               - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท
               - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
               - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
               - และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

      2 ประเภทบุคคล
         - ชนะเลิศประเภทบุคคล 
           สำหรับโรงเรียน ถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,  Pg Undo Pro Soft จำนวน 5 Licenses จาก R@D
           สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
         - รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
         - รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
         - และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
      3 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
         ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้งประเภททีมและ
         ประเภทบุคคล ดังนี้
         3.1 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเห