บล็อก

3 หลักในการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไปนั้นมีให้เลือก 2 ประเภท คือ ประเภทใช้หม้อต้ม และประเภทใช้ขดลวดทองแดงในการทำน้ำร้อน ราคาของเครื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ การออกแบบ คุณภาพของวัสดุ และฟังก์ชั่นในการทำงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไหนก็มีสิ่งที่ควรพิจารณาเหมือนกันอันได้แก่

 

ธุรกิจนันทนาการ

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

นันทนาการ ( Recreation ) หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำในยามว่าง และ ต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก (Magnet)

แม่เหล็กคืออะไร?

แม่เหล็ก (Magnet) คือ แร่หรือโลหะที่สามารถดูดเหล็กบางชนิดได้ และมี 2 ขั้วเสมอ คือ ขั้วเหนือ (ขั้ว N) และ ขั้วใต้ (ขั้ว S) ซึ่งหากนำขั้วต่างกันมาวางใกล้กันจะก่อให้เกิดแรงดึงดูด และหากเป็นขั้วเดียวกันก็จะก่อให้เกิดแรงผลักออกจากกัน

แม่เหล็กเกิดจากอะไร?

1. เกิดตามธรรมชาติ

แร่แม่เหล็กสามารถเกิดได้ตามธรรมชาติโดยมีสารประกอบหลักคือ แมกนีไทต์  (Magnetite) ซึ่งเป็นประเภทออกไซด์ (Oxide) ชนิดหนึ่งของเหล็ก โดยมีคุณสมบัติในการดูดเหล็กและสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

ตัวอย่าง

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ระดับ มัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

ของ

เพลงลูกทุ่ง เเละเพลงลูกกรุง

เปรียบเทียบเพลงลูกทุ่งเเละเพลงลูกกรุง

ี     1.ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

     2.ความแตกต่างของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

     3.ศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

     4.ศิลปินนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงของวงการลูกทุ่งและลูกกรุง

1.ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง

  1.1 เพลงลูกทุ่ง

ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ผู้สอน อาจารย์เทพอักษร  สันทาลุนัย

ใบความรู้(Information Sheet)ที่ 1

ใบงานที่ 1ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

CoolสวัดีนักศึกษาทุกคนSmile

 

การอัดรูปออนไลน์ (Online Photo Print)

การอัดรูปออนไลน์

การอัดรูปออนไลน์  (Online Photo Print) นั้นเป็นการสั่งพิมพ์ภาพจากไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลลงบนกระดาษโฟโต้ (Photo Paper) โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถสั่งอัดได้กับปริ้นเตอร์ที่รองรับ หรือใช้บริการร้านที่รับอัดรูปผ่านทางออนไลน์ก็ได้

 

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แบบสืบเสาะร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด (NHT) วิชาสังคมศึกษา

รูปภาพของ pan4533

ชื่อเรื่อง      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด (NHT)
               วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน    นางปัณณจันท์ จันทร์นภางค์กุล

ปีที่วิจัย      พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

ห้องเรียน ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ ปีการศึกษา 2560

รูปภาพของ nbrsirirak

         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22102

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ/สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์