บล็อกของ AJ_Thepasorn ASEAN

Eng for tour

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

แบบทดสอบ

1. My boyfriend is so______. He never takes me to the nice restaurant. 

A. expensive             B. shy

C. cheap                  D. lazy

2. Thanwa bought a fancy sports car to ______ his girlfriend.

A. tolercate              B. expert

งานมัคคุเทศก์

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายการนำเที่ยว

ก.การกำหนดสถานที่ท่องเที่ยว

ข.การวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ค.การสำรวจเส้นทางการนำเที่ยว

ง.การกำหนดการเดินทางท่องเที่ยว

2. หากจำแนกการสื่อสารตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก สามารถแบ่งได้เป็นอะไรบ้าง

ก. วัจนภาษาและอวัจนภาษา

ข. การสื่อสารทางเดียวและวัจนภาษา

ค. การสื่อสารสองทางและอวัจนภาษา

ง. การสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง

3. ข้อใดเป็นรูปแบบของการสื่อสารส่วนบุคคล

ก. การประชุมประจำปี

ข. การประกาศหน้าแถว

การจัดนำเที่ยว

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายการนำเที่ยว

ก.การกำหนดสถานที่ท่องเที่ยว

ข.การวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ค.การสำรวจเส้นทางการนำเที่ยว

ง.การกำหนดการเดินทางท่องเที่ยว

2.การจัดนำเที่ยววันแรกควรพานักท่องเที่ยวไปที่ใดเป็นอันดับแรก

ก.เที่ยวชมทัวร์ในเมือง           ข.เที่ยวชมวัด

ค.เที่ยวสวนสนุก                 ง.เที่ยวชมศูนย์การค้า

การท่องเที่ยวเพื่ออาเซียน

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1. AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียใด

ก. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ง. เอเชียตะวันออก

2. บรูไน ได้เข้าเป็นสมาชิก AECพ.ศ.ใด

ก. 2530                             ข. 2538

ธุรกิจนันทนาการ

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

นันทนาการ ( Recreation ) หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำในยามว่าง และ ต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ใบความรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

ผู้สอน อาจารย์เทพอักษร  สันทาลุนัย

ใบความรู้(Information Sheet)ที่ 1

ใบงานที่ 1ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

CoolสวัดีนักศึกษาทุกคนSmile

 

ใบความรู้ที่ 1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

ความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

 สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่าน  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะค่ะ วันนี้ อาจารย์ก็มีเนื้อหา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ลองอ่านและทำความเข้าใจดูนะค่ะ หากไม่เข้าใจสอบถามอาจารย์ได้นะค่ะ  

แนวข้อสอบ 2/2557

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

 

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคน

วันนี้เตรียมความพร้อมกันแล้วหรือยังที่จะสอบปลาย งั้นเริ่มกันเลยนะ

สิ่งที่นักเรียนต้องไปอ่านมีดังต่อไปนี้

1. คือสิ่งที่จดไปทั้งหมดในแต่ละเทศที่บอกให้จด

2. ไปดูเรื่องดอกไม้ประจำชาติทั้ง 10 ประเทศ

3. แผนที่ที่เคยให้ลองทำไปดูมา กรุณาตอบชื่อทางการนะจ๊ะ เช่น ราชอาณาจักรไทย แบบนี้ พร้อมบอกชื่อเมืองหลวงด้วยนะ

4. แบบทดสอบที่เคยให้ทำ 30 ข้อ ไปดูมา

5. อธิบายประเทศต่อไปนี้มาอย่างละเอียด เลือกมา1ข้อ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์